About Us & Bios FAQ Kids Corner
"The more you read, the more things you will know. The more that you learn, the more places you'll go." Dr. Seuss, I Can Read With My Eyes Shut!
Reader-friendly Home.
 
Create a NuEnglish reader-friendly home to inspire reading in your child to become an enthusiastic and proficient reader from a young age on. Here is what you can do.

 1. Read aloud to your child or have your child read to you.
 2. Play with magnetic letters on your refrigerator to form words.
 3. Read the NuEnglish workbook with your child.
 4. Play with books at home, e.g. play library or bookstore.
 5. Take time off from TV, video games and the computer to allow for reading time.
 6. Enter new stories and information into the Respeller.
 7. Have a specific time to read each day, not only at bedtime.
 8. Sit together and enjoy reading each your own books, just sharing quiet time.
 9. Have child put together a collage, scrapbook or such for reading fun.
 10. Use our online Respeller to convert your child's stories into NuEnglish.
 11. Go to www.NuEnglish.com to browse our online store for a range of NuEnglish children's books. (under development)


Jōks

     
Thōz hū jump auf u brij in Paris or in Sān. (in-sān)
     
U bī-sikul kan't stand on its ōn bi-kuz it iz 2 tīrd. (tū)  
     
Witt hur maruj, shē got u nū nām and u dres. (udr*es)
     
Wuns yū'v sēn 1 shoping sentur, yū'v sēn u maul. ('em aul)
     
Ī wundurd hwī thu bās-baul wuz geting bigur. Then it hit mē.
     
Did yū hir ub*out thu gī hūz hōl left sīd wuz kut auf? Hē'z aul rīt nou. (aul-rīt)

Pul*ēs wur kauld tū u dā-kar wer u 3-yir-ōld wuz rez*isting u rest. (ur*est)

Hwen u klok iz hunggrē it gōz bak 4 sekundz. (fōr 2ndz)

Ther wuz wuns u kraus-īd tēchur hū koodun't kuntr*ōl hiz pyūpulz. (īz)
     
Thu muj*ishun got sō mad hē poold hiz har out. (rabit)
     
Did yū hir ub*out thu fīr at thu surkus? Thu hēt wuz in tents. (in-tens)

Hē didun't tel hiz muthur that hē āt sum glū. Hiz lips wur sēld.
     
Nevur lī tū an x.rā tekn*ishun. Hē kan sē rīt ttrū yū.
     
Hwen thē elekt*risitē went auf during u stōrm at u skūl thu stūdunts wur dē-lītud. (del*ītud)
     
 
Respeller Home Contact Us Site map